www.ktsfocus.pl

Regulamin Klubu

§ 1

Klub Tańca Sportowy FOCUS działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia Klub Tańca Sportowego FOCUS zwanego dalej Klub Tańca Sportowego FOCUS oraz niniejszego regulaminu zatwierdzonego uchwałą nr 1/01/2013 Zarządu Stowarzyszenia Klub Tańca Sportowego FOCUS z dnia 08.01.2013

§ 2

Członkowie Klubu Tańca Sportowego FOCUS dzielą się na:

 • Członków uczestników
 • Członków zwyczajnych – zawodników
 • Członków zwyczajnych – pełnoletnie osoby fizyczne, trenerzy i instruktorzy sportowi oraz rodzice niepełnoletnich zawodników, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych
 • Członków wspierających

§ 3

Członkowie uczestnicy i zwyczajni (zawodnicy) Klubu Tańca Sportowego FOCUS mają obowiązek:

 1. przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał Zarządu Klubu Tańca Sportowego FOCUS
 2. przestrzegania regulaminów i przepisów Organizacji których Klubu Tańca Sportowego FOCUS jest członkiem.
 3. wnoszenia składek członkowskich według regulaminu opłat składek zatwierdzanego przez Zarząd Klubu
 4. punktualnego przybywania na zajęcia
 5. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach
 6. przestrzegania i wykonywania wszystkich poleceń trenerów i instruktorów
 7. powiadamiania trenera lub instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć
 8. uczestniczenia w zawodach i innych występach wyznaczonych przez trenera lub instruktora
 9. zwrócenia powierzonego sprzętu
 10. dbania o powierzony sprzęt
 11. dbania o dobre imię Klubu Tańca Sportowego FOCUS
 12. utrzymywania porządku w miejscach prowadzenia zajęć

§ 4

Członkowie uczestnicy i zwyczajni – zawodnicy Klubu Tańca Sportowego FOCUS mają prawo:

 1. uczestniczyć w wyznaczonych zajęciach
 2. brać aktywny udział w organizowaniu imprez klubowych
 3. zgłaszać do trenera lub instruktora wnioski dotyczące Klubu
 4. ubiegać się o branie udziału w zajęciach indywidualnych
 5. ubiegać się o branie udziału w zgrupowaniach Klubu Tańca Sportowego FOCUS
 6. nie stawić się na zawody lub inne występy jedynie po wcześniejszym powiadomieniu instruktora. Za „wcześniejsze powiadomienie” uważa się poinformowanie trenera lub instruktora na przedostatnich zajęciach przed zawodami lub innymi występami.
 7. uczestniczyć w zajęciach innych grup Klubu Tańca Sportowego FOCUS jedynie za zgodą trenera lub instruktora.
 8. występować publicznie zgodnie ze statusem zawodnika amatora i za zgodą trenera lub instruktora
 9. korzystać z innych zajęć taneczno – sportowych prowadzonych przez osoby nie współpracujące z Klubem Tańca Sportowego FOCUS jedynie za zgodą władz Klubu Tańca Sportowego FOCUS§ 5

 1. Na zajęciach Klubu Tańca Sportowego FOCUS członków uczestników i zwyczajnych – zawodników obowiązuje strój treningowy nie krępujący ruchu, pozwalający na obserwację przez trenera lub instruktora pracy poszczególnych części ciała oraz odpowiednie obuwie.
 2. Na określone zajęcia Klubu Tańca Sportowego FOCUS trener lub instruktor może wymagać stroju ściśle przez niego określonego.

§ 6

 1. Rodzicom i innym osobom postronnym nie wolno przebywać na sali ćwiczeń podczas zajęć bez zgody trenera lub instruktora.
 2. Rodzice niepełnoletnich członków uczestników Klubu Tańca Sportowego FOCUS zobowiązani są do osobistego zawiadamiania trenera lub instruktora o planowanej o rezygnacji z członkostwa w Klubie Tańca Sportowego FOCUS.

§ 7

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Klubu Tańca Sportowego FOCUS, Zarząd może ukarać członka klubu, na wniosek trenera lub instruktora, poprzez:

 1. upomnienie
 2. tymczasowe niedopuszczenie do udziału w zajęciach Klubu Tańca Sportowego FOCUS, oraz do udziału w rywalizacji sportowej,
 3. pozbawienie członkostwa w Klubie Tańca Sportowego FOCUS

§ 8

Od decyzji Zarządu o ukaraniu członka Klubu Tańca Sportowego FOCUS przysługuje prawo do odwołania się, w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania decyzji, do najbliższego Walnego Zjazdu

§ 9

Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Klub nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Klubu.

§ 10

Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć, chyba że instruktor wyrazi na to zgodę.

§ 11

W przypadku gdy zawodnik będzie chciał zmienić Klub zobowiązany jest do zwrotu kwoty wydanej przez Klub na jego szkolenie w okresie ostatnich 12 miesięcy.

§ 12

W celach promocyjnych Klubu możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, turniejów oraz pokazów w których bierze udział zawodnik.

§ 13

Zawodnik upoważnia Klub do publikacji wyników z zawodów, oraz przekazywania ich w ramach struktur których Klub jest członkiem.Szukaj na stronie

FOCUS SPORT

Dla osób ambitnych

FOCUS KIDS

Dla najmłodszych

FOCUS DOROŚLI

Dla osób w każdym wieku

Ostatnie galerie zdjęć

FOTORELACJA Z SUMMER CAMP CZŁUCHÓW 2023r – DZIEŃ IX

Dodano w dniu 16th sierpień 2023

FOTORELACJA Z SUMMER CAMP CZŁUCHÓW 2023r – DZIEŃ VIII

Dodano w dniu 16th sierpień 2023

FOTORELACJA Z SUMMER CAMP CZŁUCHÓW 2023r – DZIEŃ VII

Dodano w dniu 16th sierpień 2023